TORENSLUISRUIMTEN

Afgezien van het feit dat de historische Torensluisruimten voor iedere burger toegankelijk zou moeten zijn, hebben de bewoners in de buurt ook een plek voor zichzelf nodig. Om even los van alle bezoekers in het gebied - elkaar te kunnen ontmoeten, te recreëren, organiseren en/of agenderen. Als (ondernemende) bewoners onder elkaar, met elkaar en voor elkaar.

"Onze visie is dat de Torensluisruimten de doelstellingen van de (ondernemende) bewoners in het Brug9Buurt-gebied kan faciliteren om de sociale cohesie en weerbaarheid in het gebied te versterken."

In het afgelopen jaar is Brug9Buurt gezamenlijk met Stadsdorpbuurt 7 en de krakers van de brug het Spinhuis Collectief, in vergaand overleg met de eigenaar van de brug Stadsdeel Centrum geweest, om de ruimten in de Torensluis te verbeteren en gezamenlijk in gebruik te kunnen nemen. De architect van de gemeente deed de volgende suggestie voor toekomstig gebruik.

###

Het overleg tussen Brug9Buurt met het Spinhuis Collectief en Stadsdorpbuurt 7 met Stadsdeel Centrum, de eigenaar van de brug, om de ruimten in de Torensluis te verbeteren en deze gezamenlijk in gebruik te kunnen gaan nemen is beëindigd

Eind november jl is er een brief uitgegaan naar de Bestuurscommissie van stadsdeel centrum, waarin het Spinhuis Collectief, StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt aangeven dat zij geen toekomst meer zien tot een gezamenlijk initiatief in de Torensluis. Gezien de ontstaansgeschiedenis, oriëntaties en cultuurverschillen van de drie partijen was het ook een moeilijke opgave en uiteindelijk hebben de twee buurtinitiatieven het vertrouwen in deze onderneming opgezegd.

Meer nieuws volgt binnenkort.

###

Hieronder treft u een chronologisch overzicht aan van de ontwikkelingsgang tot dusver. 


Openstelling Torensluisruimten door de Brug9Buurt

De Brug9Buurt heeft de ruimten in de Torensluis met de buurtborrel eind 2014 weer opengesteld voor de buurt. De lange voorbereidingstijd van 2 a 3 maanden lag met name in het verkrijgen van de toegang tot de brug, die in eigendom van de gemeente Amsterdam is. Toen dit eenmaal geregeld was verliep de rest gesmeerd. 


De avond zelf was een groot succes. 

Circa 150 (ondernemende) buurtbewoners van jong tot oud bezochten de buurtborrel. Dit kon enkel door de vrijwillige hulp van de ondernemers uit de buurt, buurtbewoners en een klein sociaal budget van de gemeente. 


In no-time werd het initiatief in de buurt omarmd.  

Buurtgenoten richtten een website op en verzorgden de marketing. De Printerette verzorgde het drukwerk om de buurt te mobiliseren. Vele handen van bewoners en bedrijven uit de buurt kwamen vrijwillig helpen om de ruimten provisorisch van stroom en verlichting te voorzien en aan te kleden. Dlokale horecabedrijven Van Zuilen, Zeezicht en Wannemakers hebben de avond verzorgd met een hapje en een drankje. En de overige ondernemers uit de buurt verrijkten de partytafels met lekkers.  


Muziek was niet nodig: het was uiterst gezellig. 

Er is een historische presentatie over de Torensluis ingekocht, en de nodige entertainment is door ’t Sluisje in de Torensteeg verzorgd. De buurt was namelijk erg geïnteresseerd haar buurman/vrouw te ontmoeten. En dat ontdekten wij allen. Zij waren er van jong tot oud. Elke leeftijdscategorie leek vertegenwoordigd: van 9 maanden tot 90 jaar! Wat hebben wij toch een rijke buurt.


De buurt wilde een vervolg 

De buurtborrel in de Torensluis legde de basis om de ruimten weer open te krijgen en in te zetten om de buurt te versterken.  

Het was de Brug9Buurt reeds opgevallen dat de historische ruimten - die rond 2005 nog kwalitatief hoogwaardig gerestaureerd zijn - in 10 jaar tijd zienderogen achteruit holden. Sinds 2009 zijn de ruimten niet meer toegankelijk voor het publiek en derhalve ook al 6 jaar niet meer in gebruik. De gewelven vertonen diverse lekkage en de ruimten worden niet meer verwarmd. 


Ondanks alle inspanningen van Brug9Buurt leek het erop dat de deur definitief op slot zou gaan. 

De gemeente bleek helaas in het jaar volgend op het buurtinitiatief, niet bij machte om op diverse verzoeken van Brug9Buurt te reageren om de Torensluisruimten open te stellen en in gebruik te geven aan de buurtEr was namelijk een gemeentelijk proces in gang gezet, waardoor de brugruimten van de afdeling commercieel beheer, aan de afdeling techniek in beheer zou worden gegevenDeze laatste partij had echter niets te beheren, omdat er geen installaties in de brug aanwezig zijn. Hoewel zij niet onbereidwillig was, bleek na lang beraad dat zij geen mogelijkheden zagen om het beheer aan de buurt toe te vertrouwen. 

 


De Torensluis gekraakt  

Het contact met de gemeente verliep in het jaar volgend op de borrel uiterst stroperig. Totdat de brug in september 2015 werd gekraakt door leden van Het Spinhuis CollectiefMet de kraak heeft Brug9Buurt de reguliere paden verlaten en is Brug9Buurt in direct overleg met wethouder Boudewijn Oranje van Stadsdeel centrum getreden. De Brug9Buurt organisatie had reeds voor een tweede keer een sociaal buurtbudget van de gemeente aangevraagd en deze verkregen - maar door de slechte weersomstandigheden en de kraak van de brug kon echter geen uitvoer worden gegeven aan het plan. Wel volgden vanaf begin oktober 2015 diverse (kennismaking)gesprekken tussen de partijen die zich gemeld hadden om een nieuwe invulling aan de Torensluis-ruimten te geven. Dit waren leden van het Spinhuis, Brug9Buurt en de VVAB.


Opdracht van de gemeente Amsterdam  

Door toedoen van de Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Centrum zijn de diverse partijen op gelijkwaardige basis aan tafel gezet, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Torensluisruimte open te stellen voor de initiatieven die er onder de partijen leven. De gemeente taxeerde dat onder de diverse gegadigden aan tafel overeenkomstige doelstellingen zijn.

 • Het Spinhuis is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe ruimte. Met de kraak heeft zij een 'manifest' uit laten gaan en de burgermeester aangeschreven, als ook de hulp van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) ingeroepen. Nadere achtergronden over Het Spinhuis zie hier. De gemeente gedoogd de situatie in de Torensluis-ruimten totdat er een nadere invulling is gevonden.
 • Ook de VVAB bleek in het verleden zelf een mogelijke invulling van de Torensluisruimten voor ogen te hebbennamelijk om de ruimten in te richten als een tentoonstellingsruimte om de grachtengordel op de Unesco-lijst te pitchenMet het start-overleg met de wethouder bleek de VVAB geen ander belang bij de brug te hebben, dan dat zij de ruimten een passende gebruiker toewenste. Het doel om de grachtengordel op de Unesco-lijst voor wereld erfgoed te plaatsen, was immers behaald. De VVAB heeft haar standpunt middels een brief aan het Stadsdeel kenbaar gemaakt. 
 • Brug9Buurt heeft op haar beurt Stadsdorpbuurt 7 als zelfstandige partij aan de onderhandelingstafel betrokken. De doelstellingen en achterbannen van beide groepen kent namelijk grote overeenkomsten, alleen de reikwijdte van het 'verzorgingsgebied' verschilt. Daarbij was het Brug9Buurt ter ore gekomen dat het Stadsdorp ruimte voor haar activiteiten zocht en achteraf bleek dat zij – na het succes van de buurtborrel in de heropende ruimten van de sluis – ook al eens (vergeefs) geïnformeerd had of er mogelijkheden waren om gebruik van de Torensluis te maken. 
 • Fred Kramer (bestuurslid VVAB en lid Groen Linksheeft zich vervolgens als neutrale procespartner beschikbaar gesteld om de verkenning tussen partijen en gemeente te begeleiden om de ideeën tot een gezamenlijk gedragen plan te brengen

Inmiddels zijn er vele bijeenkomsten - met en zonder het stadsdeel - geweest, waarbij overlegd werd over het verschil in cultuur en achtergrond tussen de diverse partijen, de mogelijke activiteiten, de kosten, het doel, de principes.  


Het aanbod van de gemeente 

De onderhandelingen met de eigenaar van de brug - Gemeente/Stadsdeel Centrum - is nu zo ver gevorderd dat zij bereid is de nodige investeringen van 76.000 te doen om de Torensluis-ruimten geschikt te maken voor verhuur aan de toekomstige Stichting Torensluis. De investeringssom is benodigd om tot een minimum niveau aan basiskwaliteit* te komen om de ruimten duurzaam in gebruik te kunnen geven. Hiertoe heeft in opdracht van de gemeente een restauratie-architect een voorlopig ontwerp gemaakt. De partijen aan tafel hebben input geleverd voor het programma van wensen voor toekomstig gebruik. 


Voorwaarden gemeente 

De gemeente (en natuurlijk alle deelnemende partijen) wil graag dat dit project van de grond komt en dat het slaagt. Stadsdeel Centrum heeft de volgende voorwaarden gesteld 

 

 • er kan alleen een huurovereenkomst worden gesloten voor het gebruik van de Torensluisruimten indien

“... de initiatiefnemers een gezamenlijke entiteit hebben laten vastleggen en als het definitieve programma (het gebruik) door het gebiedsoverleg 1012 en het dagelijks bestuur is goedgekeurd.” Zie hiertoe het kopje toekomstige Stichting Torensluis.

  

 • er dient een kale huurprijs van  617,-- per maand betaald te worden, ter dekking van de investeringskosten. 

De huur zal worden betaald door de inkomsten die de stichting in wording zal genereren door de verkoop van koffie, thee en (al dan niet alcoholische) drank. Op de inkoopprijs zal een (geringe) opslag komen die in een gezamenlijk pot gestort wordt. Uit deze pot worden dan alle kosten (huur, gas, water, licht en verdere vaste en minder vaste kosten) betaald. 

 

 • zij verbindt zich om de Torensluis tot een basiskwaliteitsniveau* te upgraden, zodat deze gebruikt kan worden, indien

  De Stichting Torensluis zelf over de tijd voor circa   25.000 euro aan benodigde investeringen in weet te brengen om de ruimten op het beoogde gebruiksniveau - afhankelijk van nadere eisen en wensen en zelfwerkzaamheid van gebruikers - te krijgen. De architect is tot dit bedrag gekomen op basis van het programma van wensen van de partijen aan tafel. Het bedrag staat voor de dekking van oa. de kosten om de pantry naar een keuken te upgraden zodat gezamenlijk maaltijden kunnen worden bereid, eventueel een hoogwaardiger vloerafwerking kan worden gerealiseerd alsmede eventuele kosten die gepaard gaan met het herstellen van de vloerverwarming indien onverhoopt mocht blijken dat de huidige vloerverwarming niet meer voldoet. Ook zal de Stichting geld moeten reserveren voor het aanschaffen van tafels, stoelen ed.


In principe beoordelen de partijen dat 

 • de voorgesteld huurprijs realistisch is, gegeven de benodigde investeringen tot een minimale basiskwaliteit*;
 • de stichting de begrootte werkzaamheden voor een groot gedeelte zelf met vrijwilligers zou kunnen uitvoeren over de tijd;
 • het wenselijk is de nodige aanvullende gemeentelijke exploitatiesubsidies te vinden.

TOEKOMSTIGE STICHTING TORENSLUIS  

Het doel van partijen is om tot een gezamenlijk gedragen plan van uitgangspunten te komen, zodat een stichting kan worden opgericht, waarin in ieder geval Het Spinhuis Collectief, de StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt zullen participeren. 


De stichting in wording 

 • heeft als doel “het ontwikkelen en vormgeven van een duurzaam concept voor het gebruik en beheer van de Torensluisruimte voor sociale, culturele en educatieve activiteiten, met meerwaarde voor buurt en stad”;
 • zal statuten moeten maken waarin alle partijen zich moeten kunnen vinden en zich aan willen verbinden;
 • zal een bestuur en leden moeten hebben die de verantwoordelijkheden kunnen en willen dragen;
 • heeft als belangrijkste doel het realiseren van een aantrekkelijk jaarprogramma.

Het besluitvormingsproces van partijen om tot een stichting te komen kent echter (nog) niet eenzelfde pad

 • Het Stadsdorp is (al) een coöperatieve vereniging, waarbij de leden de uiteindelijke beslissing moeten nemen. Zo zullen deze statuten voorgelegd moeten worden aan de deelnemers in het Stadsdorp alvorens zij zich kan (ver)binden.
 • Het Spinhuis Collectief heeft geen rechtsvorm en/of vaste vertegenwoordiging. Dit bemoeilijkt het nemen van beslissingen voor deelname in de stichting in oprichting en is derhalve (intern) nog onderwerp van gesprek.
 • Brug9Buurt kent ook nog geen rechtsvorm, maar ziet in deze ontwikkeling een kansrijke weg om haar doelen te realiseren, en wil derhalve haar leden nader betrekken bij de uiteindelijke vormgeving, wensen en ideeën uit de Brug9Buurt 

De verantwoordelijkheid voor exploitatie en lopende kosten (naast de huur) is nog een belangrijk onderdeel van gesprek:  

 • Het Spinhuis Collectief voorziet niet zoveel problemen om de benodigde gelden bij elkaar te brengen. Naast het huidige programma en de baromzet die in het afgelopen jaar gerealiseerd is, voorziet zij de verwachte kosten te kunnen dekken door donaties. De wijze waarop het Spinhuis juridische verantwoordelijkheid aan kan gaan is echter nog onderwerp van gesprek.

 • De penningmeester van het Stadsdorp, Joop Smoor, heeft voor wat betreft de liquiditeit en juridische verantwoordelijkheid zijn bedenkingen: Wat als we de kosten niet kunnen betalen? Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld? Kunnen we ons eventueel nog terugtrekken? etc. De Thuis in de Buurt groep echter ziet mooie kansen voor het Stadsdorp en voor de buurt en wil graag met dit project aan de slag.  

 • Brug9Buurt ziet kansen voor de buurt door programmering van diverse activiteiten en wil daar met en voor de vrijwilligers uit de buurt verantwoordelijkheid in nemen. Zij is echter als enige partij van mening dat er binnen de doelstellingen van de stichting in wording, incidentele verhuur van ruimten mogelijk moet zijn om de kosten de dekken. Dit laatste vindt weerstand bij de overige partijen. 


OPROEP AAN DE (ONDERNEMENDE) BEWONERS VAN BRUG9BUURT

Brug9Buurt ziet aldus in de ontwikkelingen rondom toekomstig gebruik van de Torensluisruimten een kansrijke weg om haar doelen te realiseren, en wil derhalve haar leden nader betrekken bij de uiteindelijke vormgeving, wensen en ideeën.


Derhalve willen wij jou als (ondernemen) bewoner vragen of jij,

je kosteloos als betrokken buurtlid wil registreren - Je ontvangt dan een korte digitale enquête van ons per mail, waarna we je nader kunnen informeren, jij je steun - maar juist ook je mening kunt geven over zaken in de buurt. Daarnaast zouden we het graag van je horen als je speciale vaardigheden hebt die je in wilt zetten. Bijvoorbeeld het verder uitbouwen van onze website?

jouw ideeën voor activiteiten voor in de Torensluis-ruimten met ons wil delen - Wat had jij met, voor en in de buurt - altijd al willen doen in de prachtige ruimten van de Torensluis!? De mogelijkheden zijn eindeloos. Dit kan variëren van een wekelijkse koffieochtend, vrijdagmiddag borrel of leuke activiteiten voor de kinderen, een wekelijkse filmavond  lezingen of andere bijeenkomsten. .. Yogaklasjes... Bedenk het en we onderzoeken of er draagvlak voor is! Ook peilen we graag jouw animo om hiervoor met andere Brug9Buurtleden een (digitaal?) werkgroepje voor te vormen: Wie vindt dit leuk om hier verder aan te werken?


wil helpen helpen om de buurt te mobiliseren - In deze deze fase is het idee om een directe klankbordgroep van tussen de 6 tot 12 personen uit de diverse gelederen en (uit)hoeken van de Brug9Buurt te vormen. Idealiter staan deze leden op haar beurt weer in direct contact met de overige bewoners. Op deze wijze kan naast de digitale ontsluiting iedere (ondernemende) bewoner zo goed mogelijk geïnformeerd worden en participeren.


Laat het ons weten door je hieronder aan te melden en registeren!
* kosten realisatie benodigde basiskwaliteit: De gemeente/stadsdeel is bereid om een aanzienlijke investering van ca. € 76.000 te doenHet gewelf lekt, er zijn instabiele muurdelen geconstateerd, mogelijkheden tot plaatsing centrale verwarming, meterkast met aansluitingen voor gas, water, electra. Overige facilitaire voorzieningen en aansluitingen zoals toiletten, riool(pomp) en mogelijkheden tot plaatsen pantry - alsmede ook om de ruimten gescheiden te kunnen gebruiken. Al deze kosten komen voor een groot gedeelte voor rekening van de gemeente/stadsdeel.  Een deel van de investering van ca. €  76.000 en jaarlijkse beheerkosten zal verhaald worden op de stichting in wording, door middel van het heffen van een huurprijs. Dit vertaalt zich in een kale huur van €617 per maand, voor de periode van 5 jaar, met een optie op 10 jaar tegen dezelfde prijs.

Naast de ingreep die de gemeente wil doen om de ruimten van een voldoende basiskwaliteit te voorzien - zijn er ook nog de kosten van de inrichting: het schilderwerk, de upgrade naar een echte keuken, verlichting, videoscherm, tafels en stoelen etc. Voor een groot deel kan het werk gedaan worden door vrijwilligers, maar er zullen kosten aan verbonden zijn. De onderhandelingen hierover zijn nog volop aan de gang.  Bronvermelding: voor bovenstaande statusupdate zijn integraal tekstdelen uit Nieuwsbrief 25 van Stadsdorpbuurt7 overgenomen.